متن

معرفی وزارت امور سرحدات وقبایل

تاریخچه وزارت امورسرحدات وقبایل ج.ا.ا

وزارت امورسرحدات وقبایل یکی ازوزارت های کلیدی کشور بشمار میرود که وظایف نهایت عمده ومهم را درامرتحکیم هرچه بیشتر وبهتر وحدت ملی ، حاکمیت ملی ، سلامت حدود سیاسی کشور ، ارتقأ سطح زنده گی اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی ساکنین سرحدات واطراف خط فرضی دیورند انجام میدهد این وزارت باداشتن ادارات مرکزی وولایتی درتمام اوضاع واحوال سیاسی کشور نقش اساسی ومحوری خودرا درتحکیم خطوط سرحدی وخط فرضی دیورند باحفظ روابط عنعنوی ، فرهنگی ، اجتماعی ، سنتی ، دینی ، وسیاسی باقبائیل آنطرف خط دیورند تأمین نموده وحراست ازسرحدات وخط فرضی دیورند جزء اساسی مسئولیت های وظیفوی این وزارت باایجاد همآهنگی بین ادارات مرکزی وواحدهای دومی جهت نیل به اهداف یاد شده به شمار میرود که نظر به امکانات دست داشته بودجوی درحالات خاص باسران اقوام ، متنفذین وعلمأی دینی جهت حل معضلات ساحوی، سرحدی واطراف خط دیورند تفاهمات صورت میگیرد ودراین راستا توانسته باجلب پشتیبانی وحمایت اقوام باهم برادر ازدولت ج.ا.ا . پایه های مردمی وحاکمیت ملیS دولت را تحکیم ببخشداین وزارت بادرنظر داشت اهمیت خاص خود تاریخ نسبتاً طولانی داردکه تاریخچه مختصرً آن قرارذیل میباشد . درسال ( 1300) هجری،شمسی مطابق(1921) م دروقت زمامداری امیرامان الله خان غازی یک شعبه خاص درچها رچوب قلم مخصوص صدارت عظمی ایجادگردید که ازامورقبائیلی ومرزی رسیده گی می نمود ومشابه چنین شعبه ئی درزمان امیرشیرعلی خان وامیرعبدالرحمن خان نیز وجود داشت این شعبه درسال ( 1311) هجری ،شمسی مطابق (1932) میلادی درزمان صدارت سردارمحمد هاشم خان به مدیریت عمومی مستقل درچوکات صدارت عظمی ارتقـــــــأ یافت .

اخبار

بیشتر