د اطلاع رسونې مرجع

۱- د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست د داخلي اړیکو مدیر سیدنظیم  سعیدي

د اریکې شمېره : 0700251155

ایـمـــــــــــــــــیـل : saydi02@gmail.com

۲- د اطلاعاتو او عامه اړیکو ریاست اجرائیه مدیرمحمد صدیق سرور زاده

د اریکې شمېره :  0707411327

3- د هموطن مجلې سکرتر عبدالمحبوب حمیدی

د اریکې شمېره :  0708015394

ایمـــــــــــــــــــــــــــــیل : info@mobta.gov.af