گوراش جریده

 ګوراش جریده:  په اوزبېکي او دري ژبو په څلورو مخونو کې په رنګه ډول د زرو ټوکو په تیراژ له چاپه را وځي.د دې جریدې خپرنیزه پالیسي د افغانستان د اسلامي جمهوريت له پالیسي سره سمه د ملي یووالي په رڼا کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت د فعالیتونو خپرول دي.