یولدوز جریده

یولدوز جریدهد سرحدونو او قبایلو چارو وزارت دا خپرونه په 1357 لمریز کال تاسیس او د بلخ ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست له خوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د موخو او د وزارت د ستراتیژۍ د پلي کولو په منظور د علمي، ادبي، فرهنګي او ټولنیزو مطالبو خبرونو او رپوټونو په درلودلو سره په اتو مخونوکې د عامه پوهاوي په منظور چاپيږي.


یولدوز جریده