داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
موضوع: تدارک سولر سیستم و پاوربانک
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.022). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تداررک سولر سیستم و پاور بانک این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط...
Jul 17, 2019 Aug 06, 2019
موضوع: اعلان مجدد تدارک (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) پروژه BTMIS
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.010). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) پروژه BTMSI این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي...
Jun 30, 2019 -
موضوع: اعلان مجدد تدارک (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) پروژه BTMIS
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.010). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك (19) قلم وسایل تکنالوژی معلوماتی (IT) پروژه BTMSI این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي...
Jun 27, 2019 -
موضوع: تدارک سولر سیستم و پاوربانک
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.022). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تداررک سولر سیستم و پاور بانک این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك نموده و آفرهاي سربسته خويش را مطابق شرايط...
Jun 18, 2019 -
موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک (193) قلم ادویه جات
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.013). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (193) قلم ادویه جات مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی...
Jun 13, 2019 -
اعلان
وزارت امور سرحدات و قبایل ذریعه مکتوب شماره (61 بر 52) مورخ (1397/12/05) از تدارکات ملی خواهان محرومیت شرکت خدمات لوژستیکی بیژن نیازی دارنده جواز نمبر (D-40758) قراردادی پروژه تدارک سه عراده موتر لندکروزر مادل (2009) با کود نمبر...
Jun 13, 2019 -
موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک کونکس, فرنیچر و قرطاسیه باب پروژه BTMIS
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.021). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک کونکس, فرنیچر و قرطاسیه باب پروژه BTMIS مورد ضرورت...
Jun 12, 2019 -
موضوع : پروژه اعمار ذخیره آب و تجهیزات چاه عمیق لیسه خوشحال خان نمبر2
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/w.002). وزارت امورسرحدات وقبايل از تمام داوطلبان واجد شرايط دعوت مي نمايد تا در پروسه تهیه و تدارك پروژه اعمار ذخیره آب و تجهیزات چاه عمیق لیسه خوشحال خان نمبر2 این وزارت بابت سال مالی 1398 اشتراك...
Jun 12, 2019 -
موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد چوب ارچه و بلوط
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.018). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک چوب ارچه و بلوط مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی 1398...
Jun 02, 2019 -
موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تدارک (14) قلم فرنیچرباب
شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.016). بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (14) قلم فرنیچرباب مورد ضرورت خویش را بابت سال مالی...
May 21, 2019 -
پاڼه 1 از 2