موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد پروژه تدارک پرزه جات

د خپرېدو نېټه: May 15, 2019

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.011).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک پرزه جات مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت تجارتی ظهورالله نوری لمیتد دارنده جواز نمبر (11530-0101) و نمبر تشخیصیه TIN(1034483014) به قیمت مجموعی مبلغ (3,425,507) سه ملیون و چهار صدو بیست و پنج هزارو پنج صدو هفت افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

  این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد