موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک کونکس, فرنیچر و قرطاسیه باب پروژه BTMIS

د خپرېدو نېټه: Jun 12, 2019

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.021).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک کونکس, فرنیچر و قرطاسیه باب پروژه BTMIS مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت  خدمات لوژستیکی غوریان غزنه دارنده جواز نمبر (57114) و نمبر تشخیصیه TIN(9007074082) به قیمت مجموعی مبلغ (1,267,080) یک ملیون و دوصد و شصت و هفت هزارو هشتاد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد