موضوع : اعلان تصمیم اعطایی قرارداد تدارک (193) قلم ادویه جات

د خپرېدو نېټه: Jun 13, 2019

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Document



جزیات:

شماره دعوت به دواطلبي: (MOBTA/1398/NCB/OPT/G.013).

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت امور سرحدات و قبایل در نظر دارد پروژه تدارک (193) قلم ادویه جات مورد ضرورت  خویش را بابت سال مالی 1398 به شرکت  تجارتی آفتاب صحت کابل دارنده جواز نمبر (43523) و نمبر تشخیصیه TIN(9004913688) به قیمت مجموعی مبلغ (1,289,873) یک ملیون و  دو صدو هشتادو نه هزارو هشت صدو هفتاد و سه افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات  وزارت امور سرحدات و قبایل واقع ناحیه نهم جوار ستره محکمه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد