اعلان

د خپرېدو نېټه: Jun 13, 2019

د پاى نېټه: Jan 01, 0001

د مزايده سند: Download Documentجزیات:

وزارت امور سرحدات و قبایل ذریعه مکتوب شماره (61 بر 52) مورخ (1397/12/05) از تدارکات ملی خواهان محرومیت شرکت خدمات لوژستیکی بیژن نیازی دارنده جواز نمبر (D-40758) قراردادی پروژه تدارک سه عراده موتر لندکروزر مادل (2009) با کود نمبر (MOBTA/1397/NCB/OPT/G.014) به دلیل عدم ایفای تعهدات شد، که اداره محترم تدارکات ملی ذریعه مکتوب شماره (15996) مورخ (1397/12/20) موضوع را با شرکت خدمات لوژستیکی بیژن نیازی در جریان گذاشته و از ایشان تقاضا نمودند تا جهت استجواب در مدت پنج روز کاری در اداره تدارکات ملی حاضر شوند ولی شرکت نامبرده در معیاد معینه حاضر به استجواب نگردیده است.

بنا با تاسی از جز (3) فقره (1) ماده هفدهم طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف به اطلاع شرکت خدمات لوژستیکی بیژن نیازی رسانیده می شود تا از تاریخ نشر این اعلان الی پنج روز کاری به سکرتریت کمیته محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف ، اداره تدارکات ملی حاضر شوند در غیر آن بر طبق هدایت ماده چهل و نهم قانون تدارکات وجز (3) فقره (1) حکم (17) طرزالعمل محرومیت داوطلب و قراردادی متخلف در غیاب شرکت فیصله صادر و انگاه حق شکایت را نخواهید داشت.